Menü Bezárás

Általános Szerződési Feltételek

I. ÜZEMELTETŐ

Coconut PR Bt.
Székhely: 6771 Szeged, Sarkantyú u. 67. 
cégjegyzékszám: 06-06-016603
adószám: 25013913-1-06
Telefon: +36209831835

 

II. ÁSZF HATÁLYA

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) a Fiatalok a Városért Egyesület (továbbiakban Üzemeltető) által üzemeltetett „Shopverzum” internetes áruházban eladásra kínált valamennyi termék (továbbiakban termék vagy termékek) vonatkozásában létrejövő adásvételi szerződéses jogviszonyokra alkalmazandó, mely során a fogyasztó a Shopverzum felületén ad le megrendelést.

A jelen ÁSZF célja, hogy a Fogyasztó és Üzemeltető között, Fogyasztó visszaigazolt megrendelése alapján létrejövő adásvételi jogviszonyok kereteit rendezze (a továbbiakban: Szerződés), azon belül pedig a Felek jogait és kötelezettségeit – a közöttük létrejött esetleges eltérő egyedi megállapodás híján – általános jelleggel megállapítsa.

Ahol a jelen ÁSZF a Fogyasztót vagy Üzemeltetőt említ, ott a Fogyasztó vagy Üzemeltető nevében és képviseletében fellépő személyeket, meghatalmazottakat is érteni kell. Üzemeltető nem köteles a Fogyasztó nevében és képviseletében fellépő bármely személy képviseleti jogosultságát vizsgálni. A Fogyasztó nevében esetlegesen álképviselőként eljáró személyek eljárásával kapcsolatos mindennemű felelősségét Üzemeltető kizárja.

Üzemeltető különösen kizárja mindennemű felelősségét, ha a Fogyasztó bejelentkezési jelszavával bárki visszaél. A fentieken túl Üzemeletető kifejezetten kiköti, hogy a jelen ÁSZF, megszegésért való felelősségét – ide nem értve a szándékos károkozását esetét – kizárja.

Fogyasztó a Shopverzum használatával kijelenti, hogy az ÁSZF és az ahhoz kapcsolódó adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit megismerte, megértette és elfogadja. Fogyasztó a webshopon leadott bármely megrendelésével kifejezetten elfogadja, hogy azoknak teljesítésére a jelen ÁSZF-ben és az ahhoz kapcsolódó Adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezések irányadóak.

III. MEGRENDELÉS

A Fogyasztó megrendelését a Webshop használata útján adhatja le. A webshop útján tett megrendelés az informatikai rendszer által történő befogadás időpontjában minősül beérkezettnek. Üzemeltető a Fogyasztó által tett megrendelést lehetőség szerint azonnal feldolgozza, és e-mail útján visszaigazolja. Amennyiben a Fogyasztó a megrendelés leadásától számított 120 percen belül mégsem kap visszaigazolást, azt úgy kell értelmezni, hogy valamilyen hiba lépett fel (informatikai probléma, téves email cím, stb.) és a megrendelést Üzemeltető nem fogja teljesíteni. Ismételt rendelés előtt ilyen esetben érdemes a Fogyasztónak ellenőriznie függő rendeléseit, kosarát annak érdekében, hogy az indokolatlan kétszeri rendeléseket – amelyekért Üzemeltető felelősséget nem vállal – elkerülje. A visszaigazolást Fogyasztó köteles haladéktalanul ellenőrizni és amennyiben az abban szereplő mennyiségi vagy minőségi adatok eltérnek a Fogyasztó által megrendeltektől, ezt az ellentmondást haladéktalanul köteles – igazolható módon – jelezni Üzemeltető felé. Ennek elmaradása esetén Üzemeltető mentesül az eltérésből eredő igények és felelősség alól.

IV. TÁJÉKOZTATÁSOK, NYILATKOZATOK

Üzemeltető – általános jelleggel – a jogszabály adta legszélesebb kereteken belül kizár minden olyan kárigény kapcsán felmerülő felelősséget, amely a webshop Fogyasztó általi használatából ered.

A webshop kínálata adott esetben olyan termékeket is tartalmazhat, amelyet Üzemeltető nem tart raktáron, hanem azt egyedileg szerzi be. Ezen körülményt a termék leírása tartalmazza. Ilyen termék esetében a szállítási határidő hosszabb, akár több hónap is lehet.

Üzemeltető nem vállal arra nézve semmilyen kártérítési felelősséget, ha a Webshop időszakosan nem elérhető.

Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a termék ábrázolása, a termék egyes tulajdonságait, különösen annak színét helytelenül vagy pontatlanul is mutathatja, az ebből eredő károkért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Üzemeltető minden erőfeszítést megtesz a webshop adatbázisának naprakész és pontos adattartalmáért.

Amennyiben a megrendelt termék alkatrész vagy olyan eszköz, amelynek rendeltetésszerű működéséhez beszerelésre vagy üzembe helyezésre van szükség, Üzemeltető javasolja, hogy Fogyasztó ezen műveletekhez szakértőt vegyen igénybe. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a kiválasztott termék beszerelésével, üzembe helyezésével kapcsolatban további költségei merülhetnek fel. A beszerelés, üzembe helyezés költségeiről a termék megvásárlása előtt tájékozódjon.

A fentiekre és az előzőekben leírtakra is tekintettel a kógens felelősségi szabályok (például termékfelelősség) kivételével kizárt minden olyan kártérítési igény tekintetében történő helytállás, amelyet valamely webshopon vásárolt termék esetlegesen tévesen megjelölt kompatibilitásából, funkcionalitásából származik.

Üzemeltető mindennemű azzal kapcsolatos kártérítési felelősséget kizár, mely a terméknek a Fogyasztó által történt helytelen, téves, elírt, hibás megrendeléséből ered.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

Fogyasztó a webshop használatával kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek és vállalja, hogy megtérít minden kárt, elmaradt hasznot és olyan költséget, ami a kár elhárítása érdekében merült fel, amely abból ered, hogy megadott személyes adatai hibásak. A Szerződésekkel, a Fogyasztó adataival és a Webshopra történő regisztrálással kapcsolatos adatkezelés részletes szabályait az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

V. VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Webshop-ban található termék mellett feltüntetett ár a termék ajánlati ára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, nem tartalmazza azonban az esetleges szállítási költséget. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetén a webshopban meghirdetett ideig érvényes. Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Fogyasztó elállhat vásárlási szándékától. A termék végleges ára az ár, mely a megrendelés feldolgozását követően, a visszaigazoló levélben megadásra került.

Az online bankkártyás fizetés a B-Payment Group/BORGUN rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok az Üzemeltetőhöz nem jutnak el.

VI. TERMÉKSZAVATOSSÁG

A megrendelt termékekre a Ptk. 6:168 § – 6:170 § szabályai szerint termékszavatosságot vállalunk.

VII. ELÁLLÁS JOGA

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Fogyasztó indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. Kézhezvételnek házhoz szállítás esetén a futártól, illetve a postai kézbesítőtől való átvétel napját, egyéb átvételnél az átvételi bizonylat kiállításának időpontját értjük. Az elállási határidő a kézhezvételtől számított 14 nap elteltével jár le. Elállás esetén a Fogyasztó az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát (1.sz. Melléklet) köteles – igazolható módon – eljuttatni (pl. postán, elektronikus úton küldött levél formájában) Üzemeltetőhöz. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Elállás esetén a Fogyasztó a terméket sértetlen csomagolásban – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban, az Üzemeltető nevének feltüntetésével köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén visszaküldeni Üzemeltető címére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi a terméket. A kifizetett vételárat visszatérítjük az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül. Visszatérítés esetén Üzemeltető mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Üzemeltetőt a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A webshop használatával Fogyasztó kijelenti, hogy kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy visszatérítés esetén Üzemeltető a Fogyasztó által megadott bankszámlára utalással térítsen vissza.

Szállítási költséget csak a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza, azaz csak ha az adott megrendeléshez tartozó termékek közül valamennyit elállási szándékának egyértelművé tétele mellett küldi vissza a Fogyasztó. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaküldésének közvetlen költségét az Üzemeltető viseli.

VIII. VÉDETT JOGOK

Üzemeltető előzetes, írásba foglalt engedélye hiányában a Fogyasztó semmilyen formában nem jogosult felhasználni a webshop márkanevét, védjegyét, logóját, ábráit és bármely egyéb, Üzemeltető szellemi tulajdonát képező megjelenítést, valamint a webshophoz kapcsolódó valamennyi védett információt.

IX. KAPCSOLATTARTÁS

Felek a Szerződések teljesítése során közléseiket és értesítéseiket a Webshop erre kialakított felületén, valamint a Fogyasztó irányába a Fogyasztó által megadott e-mail címre történő, míg Üzemeltető vonatkozásában a sales@coconutpr.hu e-mail címre történő elektronikus üzenetküldés útján teszik meg.

Fogyasztó köteles a Szerződés szempontjából lényeges, a webshopra történő regisztrálás során megadott adatainak megváltozása esetén azokat a webshop felületén legkésőbb a változás hatálybalépésétől számított 15 napon belül módosítani.

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Felek egyező akarattal a köztük létrejövő jogviszonynak a Szerződések vagy a jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdéseire a mindenkor hatályos magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztóvédelemről szóló törvény, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF, illetőleg a Szerződések kapcsán felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen megkísérlik békés úton, közös megegyezés útján rendezni. A békés vitarendezés sikertelensége esetén a Felek a jelen ÁSZF, illetőleg a Szerződések kapcsán felmerülő jogvita elbírálásának esetére a Szegedi Járásbíróság vagy Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a Szerződések egyes rendelkezései érvénytelenek, hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok lennének, ez nem érinti a jelen ÁSZF vagy a Szerződések egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályát vagy végrehajthatóságát. A Felek megállapodnak, hogy ilyen esetben kötelesek az érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezést az azt tartalmazó ÁSZF vagy Szerződés céljának, valamint saját gazdasági céljuknak legmegfelelőbb új rendelkezéssel pótolni.

Jelen ÁSZF visszavonásig, illetőleg annak módosításáig érvényes.

 

1.sz melléklet: Elállási nyilatkozat letöltése